pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Tín hiệu Ramp đơn vị là gì?

Tín hiệu được định nghĩa là một hàm có giá trị đơn của một hoặc nhiều biến độc lập chứa một số thông tin. Ví dụ về các tín hiệu là dòng điện và điện áp, lời nói của con người, v.v..

Đơn vị tín hiệu Ramp

Hàm ramp hoặc tín hiệu ramp là một loại tín hiệu tiêu chuẩn bắt đầu từ 𝑡=0 và tăng tuyến tính theo thời gian.

Tín hiệu Ramp theo thời gian

Tín hiệu ramp theo thời gian là hàm bắt đầu tại 𝑡=0 và tăng tuyến tính theo thời gian. Nó được ký hiệu là r(t). Về mặt toán học, tín hiệu ramp theo thời gian liên tục được định nghĩa như sau:

Tương tự

𝑟 (𝑡) = 𝑡 𝑢 (𝑡)

Từ phương trình trên, rõ ràng tín hiệu đoạn đường nối là tín hiệu có cường độ thay đổi tuyến tính. Biểu diễn đồ họa của tín hiệu dốc đơn vị thời gian liên tục được thể hiện trong Hình-1.

Trình tự ramp đơn vị thời gian rời rạc

Tín hiệu ramp đơn vị thời gian rời rạc là hàm bắt đầu từ n=0 và tăng tuyến tính. Nó được ký hiệu là r(n). Đó là tín hiệu có biên độ thay đổi tuyến tính theo thời gian n. về mặt toán học, chuỗi dốc đơn vị thời gian rời rạc được định nghĩa là –

Hoặc

𝑟(𝑛) = 𝑛 𝑢(𝑛)

Biểu diễn đồ họa của chuỗi dốc đơn vị thời gian rời rạc được thể hiện trong Hình-2.

Mối quan hệ giữa đường tăng đơn vị và tín hiệu bước đơn vị

Tín hiệu đường dốc đơn vị có thể thu được bằng cách tích hợp tín hiệu bước đơn vị theo thời gian. Nói cách khác, tín hiệu bước đơn vị có thể thu được bằng cách phân biệt tín hiệu dốc đơn vị.

Tín hiệu bước đơn vị được đưa ra bởi,

Do đó, hàm ramp đơn vị là,

Tương tự

Leave a Reply

error: Đừng cố copy bạn ơiiii :((
%d bloggers like this: